image

Конкурс 2017.

ЦИЉ КОНКУРСА
Основни циљ Конкурса јесте подстицање,  награђивање и промовисање уметничког стваралаштва у домену хорских композиција као део наслеђа традиције Стевана Стојановића Мокрањца.


На основу анализе и упоређивања композиција достављених на конкурс, биће одабрана и награђена најбоља дела која задовољавају захтеве наручиоца у складу са утврђеним условима. Мокрањчева задужбина ће омогућити снимање и извођење одабраних композиција, чиме се стимулише и концертно представљање  савременог домаћег музичког стваралаштва.

 

ОПШТИ КОНКУРСНИ УСЛОВИ


Организатор
Мокрањчева задужбина.

 

Карактер конкурса
По врсти, конкурс је општи и јавни.
Према задатку, конкурс је из области музичког стваралаштва.
По облику, конкурс је једностепени.
Према начину и предаји радова, конкурс је анониман.

 

Задатак конкурса
Композиција написана за хор a capella са ослонцем на српски фолклор.
Трајање композиције до 6 минута.

 

Конкурсни услови

• Композиције  послате на конкурс не смеју бити раније објављене нити извођене.

• Конкурсне композиције треба да буду написане искључиво компјутерском ортографијом у неком од компјутерских нотних програма.

• Текст композиције потребно је приложити на посебном листу.

• Радови се потписују шифром. Решење шифре потребно је приложити уз композицију у затвореном коверту, а ауторство се доказује истоветном копијом достављеног дела.

 

Право учешћа на конкурсу имају сви држављани Републике Србије.

 

Трајање конкурса и начин достављања радова

• Датум расписивања конкурса је 20.06.2017. године. Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и на веб страници Мокрањчеве задужбине.

• Рок за предају радова је 20.09.2017. године.

• Радови се достављају у пет примерака искључиво  поштом на адресу Мокрањчеве задужбине: Грачаничка 12, 11000 Београд, са назнаком “Конкурс за хорску композицију”.

 

Радови који буду одступили од правила конкурса, неће бити разматрани.

 

НАГРАДНИ ФОНД
Прва  нагрaда    75.000,00 динара
Друга награда    50.000,00 динара
Трећа  награда  25.000,00 динара

 

Средства за награде обезбеђује СОКОЈ.

 

ЖИРИ КОНКУРСА
Жири конкурса има 5 чланова (председник и 4 члана) и сачињавају га угледни уметници који долазе из редова композитора и диригената. Председника и чланове жирија именује Управни одбор Мокрањчеве задужбине.


Одлуку о најбољим композицијама, жири ће донети у року од 15 дана по истеку рока за предају радова. Одлука ће бити објављена путем средстава јавног информисања и на веб сајту Мокрањчеве задужбине www.mokranjcevazaduzbina.org .


ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА И АУТОРА НАГРАЂЕНИХ РАДОВА
Мокрањчева задужбина ће обезбедити извођење и тонско снимање првонаграђене композиције до краја 2018. године, као и публиковање награђених композиција.

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Конкурс се организује са најбољом намером за очувањем традиције и стваралаштва Стевана Стојановића Мокрањца и у складу са циљевима Мокрањчеве задужбине који су дефинисани њеним Статутом.

 

Сви учесници својим учешћем пристају на услове конкурса. Све стране су сагласне да неће бити спорова.

 

Достављени материјали се не враћају.

 

Београд, 20.06.2017.